شنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۶

مینا

Green Bay Packers Jerseys For All Of The Fans

wholesale jerseys cheap Get matching jerseys and cheap jerseys tees to wear within game as you cheer them of. Field conditions are important linkedin profile wind and rain but the cheap custom football jerseys type of surface being played located on. The Cubs’ four-game sweep of they ties the Mets for that second-longest streak. Last season, he started as wholesale ... بیشتر بخوانید »

بیماری کلامیدیوز Chlamydiosis مرغ مینا

بیماری کلامیدیوز Chlamydiosis مرغ مینا

بیماری عفونی حاد یا مزمنی است که بسیاری از پرندگان و از جمله مرغ مینا را مبتلا می سازد و با نشانه هایی نظیر : کز کردن، بی اشتهایی، شعف، کاهش وزن، ترشحات بینی، مشکلات تنفسی، اسهال زرد متمایل به سبز، عدم تعادل و تورم ملتحمه چشم به صورت یک یا دوطرفی ظاهر می شود . بیماری کلامیدیوز در پرندگان ... بیشتر بخوانید »

بیماری های مرغ مینا

بیماری های مرغ مینا

ﻣﻴﻨﺎی ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎری را ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﺪ. آوﻳﺰان ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ و از روی ﭘﺎ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﭘﻲ ﺑﺮد. ﺑﻴﻤﺎری ﻻرﻧﮕﻮ ﺗﺮاﻛﺌﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺗ ﻨﻔﺴﻲ و ﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ روی زﺑﺎن و ﺣﻠﻖ و ﺳﻮراﺧﻬﺎی دﻫـﺎن و ﺑﻴﻨـﻲ و ﻟﻜـﻪ ... بیشتر بخوانید »

تغذیه مینا

تغذیه مینا

مرغ مینا فقط غذای مخصوص پرندگان منقارنرم را که در حال حاضر در بسته بندی های مختلف و متعدد در بازار یافت می شود مصرف می کند. توجه شود که هیچ گاه به طور ناگهانی غذای مرغ مینا را تغییر ندهید و تغییر جیره باید به صورت کاملا تدریجی صورت پذیرد.چون غذای مخصوص این پرندگان که در فروشگاه ها عرضه ... بیشتر بخوانید »