جمعه , ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
خانه » اطلاع رسانی » بیشتر درباره حیوانات بدانیم !
بیشتر درباره حیوانات بدانیم !

بیشتر درباره حیوانات بدانیم !

تعریف حیوان

به هر موجود جاندار اعم از انسان و غیر انسان حیوان اطلاق می‌شود . لیکن کاربرد رایج و عمومی آن، موجود زنده غیر انسان است که در اینجا همین معنا مورد نظر است .

اقسام حیوان

حیوانات به لحاظ نوع به دریایی و خشکی ، پرنده و غیر پرنده، دارای خون جهنده و خون غیر جهنده و به‌ لحاظ حکم به حلال گوشت و حرام گوشت، پاک و نجس، قابل تذکیه و غیر قابل تذکیه تقسیم می‌شوند .

از لحاظ حلیت و حرمت

بنابر قول مشهور تمامی حیوانات دریایی جز ماهی فلس دار بنابر مشهور و نیز میگو و پرنده دریایی حرام‌ اند . حیوانات خشکی به پرندگان، چارپایان و حشرات تقسیم می‌شوند . پرندگان حرام گوشت سه نوع اند : چنگال داران، مسخ شدگان و خبائث . چارپایان حرام گوشت نیز چند نوع‌اند : درندگان، مانند شیر و پلنگ (درنده) و مسخ شدگان، نظیر فیل، خرگوش، بوزینه، خوک، جوجه تیغی و سوسمار .
بعضی حیوانات، همچون گرگ و خرس تحت هر دو عنوان درندگی و مسخ می‌گنجند . کانگرو، سنجاب، سمور، خز و هر حیوان خبیث حرام‌ اند . گاو، گوسفند و شتر اهلی و نیز گاو ، گوسفند، بز، گورخر ، آهو و گوزن وحشی حلال‌اند .
اسب، قاطر و الاغ نیز حلال گوشتند ولی بنابر مشهور خوردن گوشت آنها مکروه است .
انواع حشرات که در زیر زمین لانه دارند، مانند موش، عقرب، مار و رتیل حرام‌ اند . همچنین حشراتی مانند عنکبوت، پشه و مگس . حیوان حلال گوشتی که از مدفوع انسان تغذیه می‌کند، گوشتش حرام و مدفوع و ادرار آن نجس است . لیکن با استبرا پاک می‌شود . همچنین گوشت حیوانی که انسان آن را وطی کرده حرام می‌ گردد . (آمیزش با حیوان)

حیوانات دریایی

از لحاظ طهارت و نجاست

همه حیوانات دریایی و خشکی جز سگ و خوک غیر دریایی پاکند .

اقسام نجاسات

نجاسات ده چیز است .

بول

بول یا ادرار هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد اعم ازانسان و غیره نجس است . در نجاست بول حیوانات حرام گوشت فرقی نیست بین آن که دریایی باشند یا صحرایی، کوچک باشند یا بزرگ، حرمت گوشت آنها ذاتی و بالاصاله باشد، مثل حیوانات درنده، یا عرضی باشد . مثل حیوان حلال گوشتی که نجاست خوار شده باشد . یا شیر خوک خورده باشد یا انسان با آن نزدیکی کرده باشد، بول غیر از آنچه گفته شد، پاک است .

غائط
غایط یا مدفوع حکمش همان است که در بول گفته شد، یعنی غایط هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد، با تفصیلی که در مورد بول گفته شد، نجس است .

منی
منی انسان و هر حیوانی که دارای خون جهنده است، نجس می‌باشد .

خون
خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است، در نجاست خون، فرقی نیست بین آنکه زیاد باشد یا کم . برخی از فقها قائلند که نجاساتی از قبیل بول و غائط و خون و مانند آن تا زمانی که در جوف و باطن بدن هستند، پاک‌اند .

میته
میته یا مردار، جسد انسان و یا حیوانی است که به سبب غیر شرعی مرده و روح از تمام بدنش خارج شده است، اعم از آنکه خود، مرده باشد یا با ذبحی غیر شرعی کشته شده باشد . میته انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد و نیز میته اجزای روح دار آنها، نجس است .

سگ
سگ خشکی نجس است و در این جهت فرقی بین اقسام آن از سگ شکاری، گله، پاسبان، پلیس، خانوادگی و ولگرد نیست . هم چنانکه در جهت مزبور فرقی بین رطوبات حیوان و غیر آن و نیز اجزای روح دارو بی روح آن وجود ندارد . سگ دریایی یا آبی (یا بیدستر که حیوانی است پستاندار از راسته جوندگان) پاک است .

خوک
خوک نجس است و در نجاستش فرقی بین خوک اهلی و وحشی نیست . هم چنانکه در این جهت فرقی بین رطوبات حیوان و غیر آن و نیز اجزای روح دار و بی روح آن نیست . خوک دریایی پاک است . بنابر آنچه گفته شد سگ و خوک خشکی و تمام اجزای آنها نجس است .

و …

خوک

 

از لحاظ قبول و عدم قبول تذکیه

حیوانات حلال گوشت، تذکیه پذیر و حیوانات نجس العین تذکیه ناپذیرند . در حیوانات حرام گوشت، مسئله اختلافی است .

واژه حیوان در قرآن

واژه حیوان در قرآن تنها یک بار و به معنای زندگی حقیقی به کار رفته که ناظر بر جهان آخرت است اما انواع حیوان، به معنای رایج آن، به دفعات در قرآن ذکر شده است . پنج سوره از قرآن، به دلیل ذکر نام پنج نوع حیوان در آنها، به همین نام خوانده شده است : بقره (گاو)، نحل (زنبور)، نمل (مورچه)، عنکبوت و فیل . افزون بر آن، در آیات زیادی درباره حیوانات سخن گفته شده است .

شیر و تخم حیوانات

حلیت و حرمت و نیز طهارت و نجاست شیر و تخم حیوان، تابع‌ خود حیوان است . بنابراین، تخم و شیر حیوان نجس، نجس و تخم و شیر حیوان حرام گوشت، حرام و حلال گوشت حلال است .

سؤر حیوانات

سؤر حیوان نجس العین، نجس و سؤر حیوان پاک، حتی حرام گوشت و مسخ شده بنابر مشهور پاک است . خوردن سؤر حیوان حرام گوشت جز گربه مکروه است . همچنین بنابر مشهور خوردن سؤر حیواناتی که گوشتشان مکروه است .

ادرار و مدفوع حیوانات

ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت، مانند گاو و گوسفند و نیز بنابر مشهور حیوانی که گوشتش مکروه است، مانند اسب ، پاک و ادرار و مدفوع حیوان حرام گوشت دارای خون جهنده نجس است . در طهارت و نجاست ادرار و مدفوع پرندگان و حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارند اختلاف است .
مشهور در پرندگان، نجاست و در حیواناتی که خون جهنده ندارند، طهارت است .

نفقه حیوانات

نفقه حیوان اعم از حلال گوشت و حرام گوشت بر مالک آن واجب است . مقدار آن بستگی به نیاز حیوان دارد . در صورت خود داری مالک از نفقه، حاکم او را به یکی از سه امر مجبور می‌کند : نفقه، فروختن و کشتن .

حق خیار حیوان

کسی که حیوانی خریده است بنابر مشهور تا سه روز حق فسخ معامله را دارد .

شکار حیوانات

شکار حیوان وحشی جایز است . مگر حیوانات غیر دریایی در حرم . این حرمت برای محرم مطلقا ثابت است . چه در حرم و چه خارج از حرم .
ملاک در تشخیص حیوان دریایی و خشکی در صورت مشتبه شدن، محل تخم گذاری یا بچه زایی آن است . بنابراین، حیوانی که دو زیستی است اگر تخم گذاری یا بچه زایی آن در دریا باشد، حیوان دریایی و اگر در خشکی باشد، حیوان خشکی محسوب می‌شود .

شکار حیوان با حیوانات

شکار با سگ شکاری که برای شکار آموزش دیده، جایز و شکاری که توسط آن کشته می‌شود حلال است . شکار با سایر حیوانات شکاری، اعم از پرنده، مانند باز و عقاب و غیر پرنده، مانند پلنگ و یوزپلنگ در صورتی که شکار توسط حیوان کشته شود، بنابر قول مشهور حلال نیست .

شکار حیوانات

حیوان گمشده

گرفتن حیوان گمشده که از آن به ضاله تعبیر می‌شود ، در غیر آبادی با شرایطی جایز است .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href=javascript:void(0); title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>