جمعه , ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
خانه » اطلاع رسانی » بیماری های مرغ مینا
بیماری های مرغ مینا

بیماری های مرغ مینا

ﻣﻴﻨﺎی ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎری را ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﺪ. آوﻳﺰان ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ و از روی ﭘﺎ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﭘﻲ ﺑﺮد.

ﺑﻴﻤﺎری ﻻرﻧﮕﻮ ﺗﺮاﻛﺌﻴﺖ
اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺗ ﻨﻔﺴﻲ و ﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ روی زﺑﺎن و ﺣﻠﻖ و ﺳﻮراﺧﻬﺎی دﻫـﺎن و ﺑﻴﻨـﻲ و ﻟﻜـﻪ ﻫـﺎی ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی در ﺳﻘﻒ دﻫﺎن ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﺎﻛﻴﺎن ، ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ، ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ، ﺷﺘﺮ ﻣـﺮغ ، ﻣﻴﻨـﺎ ، ﻃـﻮﻃﻲ ، ﺳـﺎر و … ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .

آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
وﻳـﺮوس ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎد از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺸﻢ و ﺑﻴﻨﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (ﻣﺪﻓﻮع) ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎر ، در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﻆ ﻣﮔﺮدد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺟﺰء وﻳﺮوﺳﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و ﻣﻴﻨﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻘﺎوﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﺑﻴﻤﺎری واﮔﻴﺮ و ﺣﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﻨﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﺑﻪ روش اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺳـﻪ روز ﺗـﺎ دوﻫﻔﺘـﻪ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ ژوﻟﻴﺪﮔﻲ ﭘﺮ ، ﺗﻮرم ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﭼ ﺸﻢ ، و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی ﺑـﺮوز دادﻧـﺪ . دوره ﻛﻤﻮن ﺑﻴﻤﺎری از ۲ ﺗﺎ ۱۵ روز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری در ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ،اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ، ﻓﻠـﺞ ، ﻋﻼﻳـﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ، ﭘﻴﭽﺶ ﮔﺮدن ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ وزن ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.

ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( ﻛﻼﻣﻴﺪﻳﻮز)
ﺑﻴﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮغ ﻣﻴﻨﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺰ ﻛﺮدن ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺿﻌﻒ ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ، ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻴﻨﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ ، اﺳﻬﺎل زرد ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺳﺒﺰ ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮرم ﻣ ﻠﺘﺤﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻳﺎ دوﻃﺮﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎری ﺟـﺰئ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری در اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد.

اﻧﮕﻞ ﻫﺎی داﺧﻠﻲ
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮردن ﺣﺸﺮات از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮم ﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻛـﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن واﺳـﻂ ﺑـﺴﻴﺎری از اﺗﻜﺎﻫـﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻠﻊ ﺗﺨﻢ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺮم ﻫﺎ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻛﺮم ﻫﺎی اﻧﮕﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮم ﻫﺎی ﮔ ﺮد ﻛﺮم ﻫﺎی ﭘﻬﻦ ، ﻛﺮم ﻫﺎی ﻧﻮاری و … آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻢ اﻧﮕـﻞ در ﻣـﺪﻓﻮع ﭘﺮﻧـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﮕﻞ از داروی ﻣﻮﺻﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ
ﻛﻨﻪ از ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﻴﺪن ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻨﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻲ ﻗﺮاری ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ اﺷﺘﻬﺎ ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ، و ﺿﻌﻒ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﺧـﻮن ﺗﻠﻒ ﺷﻮد و در ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺶ ﻛﻨﻪ ﺗﻮرم و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ رخ دﻫﺪ و ﻛﻨﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎی ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻴﻤﺎری ﻗﺎرﭼﻲ (آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮز)
ﺑﻴﻤﺎری ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﻠﻲ و و ﺣـﺸﻲ و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺮغ ﻣﻴﻨﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری در ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ، ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز ، ﺳﻴﺎﻧﻮز و ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﻳﻊ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻬﺎل ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ،ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ، ﻻﻏﺮی ، و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻮﻛﺮوﺗﻮز
ﻧﺎم دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ذﺧﻴ ﺮه آﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ در ﺑﺪن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﺻـﻮرت ﺧﻮردن ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﻴﻮه ﺟﺎت ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدی آﻫﻦ در ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راﻧـﺪه آﻫـﻦ اﺿـﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و در ﻛﺒﺪ ﭘﺮﻧﺪه ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و اﺣﻴﺎﻧﺎ در ﻗﻠﺐ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻨ ﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻓﻴﺒﺮوزه ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻛﺒﺪی و ﻣﺮگ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدی وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ C ( اﺳـﻴﺪ ﻣﻴـﻮه ) ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮ ای اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

۲۳ نظر

 1. درود بر شما هم میهن عزیز امیدوارم هرجا هسیت شاد وسلامت باشیدپرسشی داشتم من یه مرغ مینا دار به بیماری ﻛﻼﻣﻴﺪﻳﻮز دچار شده ایا راهی هستش زنده بمونه ..؟ خواهش سریعتر پاسخ منو بدید پاینده باشید

  • بیماری عفونی حاد یا مزمنی است که بسیاری از پرندگان و از جمله مرغ مینا را مبتلا می سازد و با نشانه هایی نظر .. کزکردن بی اشتهایی ضعف کاهش وزن ترشحاات بینی مشکلات تنفسی اسهال زرد متمایل به سبز عدم تعادل و تورم ملتحمه چشم به صورت یک یا دو طرفی ظاهر می شود. بیماری کلامید یوز در پرندگان خانواده طوطی سانان پستیا کوز ودر سایر خانواده های پرندگان اورنیتوز نامیده میشود

 2. سلام وقتون بخیر

  مرغ مینای من مشکل تنفسی داره یعنی همش دهنشو باز وبسته میکنه ، چه دارویی و از کجا تهیه کنم

  ممنون

  • سلام مینای من ۲سالش است و ۲ماه پیش از خواب پ رید و افتاد واز ان موقع نمیتواند خوب روی پایش بایستد دکتر هم بردیم ولی تشخیص ندا دن مشکل چیست غذای مخصوص مرغ مینا را بهش میدهیم ولی همچنان همانجور است و از ۱ ماه پیش باهامون صحبت نمیکنه لطفا راهنماییمان کنید که چه کنیم ممنون میشویم

 3. با سلام دوست عزیز درمان یک بیماری فقط از طریق روشهای کلینیکی امکان پذیر است توصیه من به شما مراجعه به کلینیک دامپزشکی می باشد

 4. امیر محمدبهمدی

  با سلام به هموطنان عزیز من یه مرغ مینادارم که بی اشتها است وادرارشکفاست لطفا منو راهنمایی کنید

 5. سلام
  حدود یه سال و نیمه که مینا دارم
  ولی اخیرا کناره های پایش پوست پوست میشود
  و مینام مدام به پاهایش نوک میزند تا پوست رو بکنه
  حتی یک پایش را خونی کرد
  علت چیست؟چکار کنم؟

 6. با عرض سلام میتای من چند روزی است روی پای خود تعادل ندارد و با هر حرکتی به زمین میخورد و وقتی از روی نی قفسش می افتد خیلی غلت میخورد تا دوباره بلند شود ولی در خوردن غذا و صحبت کردن مشکلی ندارد حتی افسرده و بی اشتها نیست لطفا مرا راهنمایی کنید

 7. سلام مرغ مینا دارم دوروز هست شکمش شله یعنی مدفوع سفید داره سفید با رنگ دون پارس میخوره میاد داروی ضد اسهال دارم بهش بدم میوه الان بهش نمیدم چون اسهال داره ولی نمیدونم دیگه باید چکار کنم شما راهنمایی کنید ممنون

 8. دکتر سیروس خلیقی

  با سلام خدمت دوستان عزیز برای تشخیص یک بیماری دامپزشک بایستی اولا اطلاعات کاملی از تغییر و تحولات زیستی مریض وتغذیه وعلائم شروع بیماری داشته باشد وپس از معاینه کلینیکی اقدام به درمان نماید بنابراین درمان درست بدون معاینه کلینیکی امکان پذیر نیست

 9. سلام مرغ مینای من هفت ماهه است و حدود یک هفته میشه که خیلی کم خوراک شده!!!
  ممکنه که نوع غذاش رو دوست نداشته باشه؟
  لطفا راهنماییم کنید

 10. سلام من و داداشم آبله مرغان گرفتیم احتمالش هست مینامون هم بگیره؟؟؟؟توروخدا جواب بدید

 11. سلام من دوتا مینا داشتم که یکیشون چند روز پیش مریض شد و مرد نمیتونست رو چاهاش بایسته و وقتی داشت جون میداد نوکشو باز‌کرده بود و حتی اب دهنش میریخت میخواستم بدونم که بیماریی که داشته واگیر داره؟یعنی ممکنه مینای دیگم هم مریض باشه؟لطفا راهنمایی کنید
  با تشکر از سایت خوبتون

 12. دکتر سیروس خلیقی

  با سلام ۱ مینای ۷ ماهه شما بایستی از نظر تغذیه توسط یک همکار دامپزشک بررسی گردد اصولا مینا در طبیعت یک پرنده همه چیز خوار است بنابراین در قفس بایستی فرمول غذایی مناسبی دریافت کند ۲ بیماری آبله مرغان انسان بیماری مشترک نیست بنابراین جای نگرانی نیست ۳ توصیه میگردد در صورت بروز بیماری حیوان مبتلا از گله جدا گردد و بدنبال علت بیماری با کمک دامپزشک بگردید و اقدامات پیشگیرانه برای باقی گله صورت پذیرد

 13. سلام.خسته نباشید.مرغ مینای من اولین پرریزیش رو داره انجام میده هنوز رشدپرهاش کامل نشده. ۹ ماهش هست .دوهفته پیش ۴ تا سرفه میکرد در روز دو سه بار شکمش هم آبکی بود و علامت های دیگه سرماخوردگی دیگه نداشت آبریزش بینی اصلا نداشت و بالهاش کمی مثل قبل جمع نمیکرد . الان بهتر شده اما نسبت به قبل ضعیف تر شده قدرت بدنیش کم شده ارتفاع نیم متر را هم نمی تونه خوب بپره .کمی هم لاغرتر شده .ولی آب و غذا معمولی میخوره الان عطسه نمیکنه وضع شکمش هم خوبه و لی بیشتر دوست داره جای گرم بمونه و بخوابه یا چرت بزنه .بقیه رفتار و حرکاتش معمولیه.غذا فقط دونه پلت مرغ مینا و برنج و نخود لوبیا(پخته و بدون نمک و روغن و ادویه ) لیمو گاهی یه ذره و انگور بعضی وقتها یه دونه و یهکم بسکویت ساقه طلایی بعضی وقتها .غیر از اینها دیگه هیچی دوست نداره و نمیخوره .
  این مشکل و ناخوشی مربوط میشه به دوره پرریزیش یا نه؟
  دارو درمان چی لازم داره؟
  همینطوری تا چند روز دیگه خوب میشود یا باید تقویت بشود؟
  از راهنمایی شما متشکرم.

 14. با سلام خدمت شما
  مرغ مینای من هنگام دفع مدفوع عقب عقب میره پیش هر دکتری بردمش بیماریش رو متوجه نشد اگر شما بیماریش رو میدونید ممنون میشم راه درمانش رو ب من بگید لازم ب ذکرم هس بگم حدود یک ماه میشه ک اینجوری شده
  با تشکر از شما ممنون میشم اگه جوابم رو بدید

 15. سلام
  من مینایی داشتم یک سالونیمه.
  سالم بود٫اما اتفاقی یک روز نه آب خورد نه غذا.درحدی که خودم باقطره چکان آب میدادمو سیب و سیر وغذای خودشو داخل دهانش میذاشتم.هیچ حرکتی نمیکردو همش چشماش بسته بود.
  فردای اون روز حالش کاملا خوب شد.اما دیگه صحبت نکرد.
  بیست روزی گذشت
  تا اینکه دوباره ضعیف شدو یک روزکامل آبو غذا نخورد.
  از همون زمانی هم که جوجه بود همیشه اسهال داشت.
  دارو هم دادم ولی فرقی نکرد.آب زیادی میخورد درطول روز.
  بعدبیست روز بازخودم بهش آبو غذا دادم
  امافرقی نکرد.
  بردم نشونش دادم به پرنده فروشی گفتن سرماخورده.یک پودر داد با قطره.چهار پنج روزی گذشت
  لاغر شده بود
  هیچی نمیخورد
  جاشو گرم نگه داشتم غذاشم مرتب میدادم.
  گاهی شب داخل قفس خواب بود٬ناگهانی بیدارمیشدو چپه میشد توقفس بال بال میزد
  پاهاش جمع میشد
  برا چند ثانیه
  بازخوب میشد.
  هرجارفتم نتونستن بگن‌چشه.
  بلاخره روز اخر انگار روده هاش بسته شده بود نمیتونست دفع کنه
  بازور زیاد٬مخرجش ورم کرده بود
  از اخر دفع کرد
  اما بعد خوابیدو لرزیدو بازشروع کرد به بال زدنو دورخودش میچرخید روزمین
  پاهاش کج شده بود
  مثه کسی که عضله هاش بگیره
  ازاخر بعد چند ساعت جون دادن٬مرد.انقد بال زدو نفس زدو چرخید٬تا راحت شد!
  هنوز صحنش جلوی چشممه.
  من عاشق پرندم
  یکی ازلذتام این بود که میرفتم پرنده هارو توپرنده فروشی نگاه میکردم
  اما بعد این ماجرا
  وقتی مینامو دیدم که چشمشو بهم دوختو جون داد

  دیگه عهد کردم هیچ پرنده ای رو اسیر نکنم!
  خیلی از ماها علاقه داریم به پرنده ها
  ولی پرنده ها به اسارت و قفس علاقه ندارن!
  مینای من بیشتر وقت ها توحیاط ازاد بود توخونمون هم همینطور
  اما خودمو گول میزدم که آزاده!
  اسیر بود
  برام اواز میخوند٬صحبت میکرد صدام میزد
  اما وقتی داشت جون میداد٬تازه فهمیدم معنی آوازو حرفاش چی بود!
  بقیه رو نمیدونم
  اما من درحق یه مخلوق خدا ظلم کردم
  بیاین تنهاییمون رو با چیزی پرکنیم که زجر نکشه ازدستمون!
  آزادی بهشون بدیم تا خدا هم هوامونو داشته باشه وآزادمون کنه….
  فقط همین

  • سلام ، درست میگی دوست عزیز نگه داشتن پرنده توی قفس اصلا کار خوبی نیست اما اگر بالشو نچینی و آزادش بذاری که اگر خواست برود اونوقت میتونی یکم خوشحال باشی که خودش دوست داره پیشت بمونه و قفس رو به آزادی ترجیح میده .
   اینروزها با این همه گرونی حشرات و غلات پرنده باید از صبح تا شب کار کنه تا فقط شکمشو سیر کنه و بنظر مباد پرنده ها تو قفس راحتتر ن . مبنای من که حاظر نیست از پیشم بره !!!!

  • سلام دوست عزیز متاسف هستم از این که میناتا این جوری از دست دادی منم مرع مینادارم که نره وا دوساله دارمش قبل از من دست کسی بوده که خیلی از یتش میکرده من عاشق مرغ مینام هستم اونم همین طور و یک لحظه هم اونا تنها نمیزارم اونا تو باغ مون رو چمنا ازاد میزارم حتی خونه هم همش ازاده فقط موقع خواب میره تو قفس حتی لزت پرواز هم تو اسمون هزار بار تجربه کرده ولی با این حال نمیخواد بدون من باشه همش دنبال من میاد و شبا رو دستم وبعد از ظهر هاهم همین طور تو دستم باهم میخوبیم اگه من تنهاش بزارم تو محید بیرون صدای قارقار کلاغ در میاره مناراحت میشهدنبالم میادش منم نمتونم بدون اون زندگی کنم متمعن هستم اونم همین احساسا داره ممکنه بقیه مسخره کنن و باورشون سخت باشه ولی من و مرغ مینا به هم خیلی وابسته ایم ترس این که مریز بشه ویا عمرش تموم بشه بمییره خیلی ازیتم میکنه من تمام وقت و زندگیما میزارم ب پاش و بهش حبت میکنم و هر روز هزار بار میبوسمش و اگر تو محیط برون ولش کنم نمیتونه غذا شا پیدا کنه و چون نمیتونه مثل مینا های وحشی فرض باشه و پرواز کنه هر خطری مثل گربه ممکنه تحدیدش کنه نمیتونم ولش کنم به حال خودش البته اگه از من دور بشه

 16. با سلام علت بوی بد مدفوع مرغ مینا-در این مورد چیکار کنیم

 17. سلام،مینایمن ۱ماه پیش بخاطر یک صدای ناگهانی مثل افتادن قاشق داخل ظرف شویی ترسید وبه حال بدی دچارشد که من فکر کردم داره میمیره با هر زحمتی بود کمکش کردم حالش خوب شد اما بعدش کنار چشمش متورم شد که هنوز همونطوره با انداره یک نخود ریز لطفا منو برای درمانش راهنمایی کنید ممنون

 18. سلام دوست عزیز من هم همین مشکل رو داشت و مینای من هم همین طور بود بیشتر واسه صدا نیست کمبود یه جور ویتامینه یا این جور چیز هاست و بایید یه جور ماده ی سفید که در داخل امپور فروخته میشه واسش بگیری و در اب خوریش بریزی بیشتر مثل کلسیمه اگه خواستی بو بلوار دوم طبرسی ۱۷ اونجا داره
  و اینکه هر جور میوه و حشره ای بهش بدی که بخوره و خوب میشه ولی هیچ وقت زیاد بهش عادت نکن

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href=javascript:void(0); title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>